บริษัท พูลอุดม จำกัด

 มันสำปะหลัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta Crantz หรือ Manihot esculenta (L.) Crantz (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Manihot utilissima Pohl.) จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE

        มันสำปะหลัง ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกว่า มันหิ่ว (พังงา), มันสำโรง มันไม้ (ชื่อเดิม), ต้าวน้อย, ต้าวบ้าน (ภาคเหนือ), มันต้นเตี้ย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สำปะหลัง มันสำโรง (ภาคกลาง), มันเทศ มันต้น มันไม้ (ภาคใต้), ต้าง (คนเมือง, ไทลื้อ), ก๋อนต้ง (ม้ง), โคร่เซาะ (กะเหรี่ยงแดง), หน้อยซิ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), หน่วยเซ่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ลำหม่อน ไคว่ต้น (ลั้วะ), กวายฮ่อ (ขมุ), ม่ะหนิ่ว (ปะหล่อง), ต้างน้อย, ต้างบ้าน, มันตัน, อุบีกายู เป็นต้น

        มันสำปะหลัง มีถิ่นกำเนิดในแถบที่ลุ่มเขตร้อน มีหลักฐานแสดงว่ามีการเพาะปลูกกันในประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลามานานกว่า 3,000-7,000 ปีแล้ว โดยมีการสันนิษฐานว่าแหล่งกำเนิดของมันสำปะหลังน่าจะมาจาก 4 แหล่งด้วยกัน คือ แถบประเทศกัวเตมาลาและเม็กซิโก, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้, ทางทิศตะวันออกของประเทศโบลิเวียและทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินา, หรือทางทิศตะวันออกของบราซิล

รูปภาพเพิ่มเติม
โรงงานที่ได้มาตรฐาน
ลานตาก
กระบวนการผลิต
มันเส้น
ความรู้เพิ่มเติม

เกร็ดเล็กๆน้อยๆ

        มันสำปะหลังในประเทศไทยนำไปใช้ในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง เป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มทางเลือกสำหรับเกษตรกรศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารและพลาสติกชีวภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหัวและใบมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยใช้มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และพันธุ์ระยอง 11 ที่เก็บเกี่ยวช่วงอายุปลูก 10 เดือน) เป็นต้นแบบในการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งมันสำปะหลังแต่ละสายพันธุ์จะมีสมบัติของส่วนประกอบแป้งและธาตุอาหารแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า มันพันธุ์ห้วยบง 60 มีปริมาณแป้งในหัวเฉลี่ย 25.4% หัวมันสดปอกเปลือกมีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เยื่อใยอาหาร และเถ้า ปริมาณ 52.97, 0.35, 0.11, 50.34, 1.65 และ 1.21% ตามลำดับ

        พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีแป้ง 23.3% หัวมันสดปอกเปลือกมีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เยื่อใยอาหาร และเถ้า ปริมาณ 58.78, 0.34, 0.04, 45.26, 2.46 และ 1.20% ตามลำดับ

        ส่วนพันธุ์ระยอง 11 เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ที่ให้แป้งและผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงกล่าวคือมีแป้ง 26.1% และในฤดูแล้งแป้งสูงขึ้นเป็น 29-32% หัวมันสดปอกเปลือกมีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เยื่อใยอาหาร และเถ้า ปริมาณ 49.59, 0.33, 0.05, 53.92, 1.95 และ 1.18% ตามลำดับ

        ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ พบว่าผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทางกายภาพและเนื้อสัมผัสที่ดี รวมถึงให้กลิ่นและรสชาติดีโดยไม่ต้องเติมสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร

สินค้าของเรา
มันเส้น