Language :
EMK-C-02

MoF turns down cassava industry requests

สมาคมมันสำปะหลังเวียดนามขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาข้อเสนอ ที่จะให้สิทธิพิเศษเช่นเดียวกับข้าวและน้ำตาล

           ข้อเสนอดังกล่าว ได้แก่
1.ให้เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)เรียกเก็บจากมันสำปะหลัง 10%  โดยอ้างว่าผลผลิตร้อยละ80 เป็นการส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก
2.ให้เพิ่มภาษีการส่งออกหัวมันสำปะหลังสดเพื่อป้องกันการขายส่งผ่านชายแดนไปฝั่งจีน
3.ให้ลดภาษีนำเข้ามันสำปะหลังสดจากลาวและกัมพูชาเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
4.ให้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท หารือร่วมกับกระทรวงเกษตรของจีนขออนุญาตการส่งออกกากมันสำปะหลังส่งออกจากเวียดนาม
          อย่างไรก็ดี ข้อเสนอทั้งหมดยังถูกกระทรวงการคลังปฏิเสธ โดยอ้างว่า 
การแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มแป้งมันและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอยู่ภายใต้การพิจารณาสภาแห่งชาติ(National Assembly)   ทั้งนี้เห็นว่าข้อเสนอนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านการปฏิรูปภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับการขอให้พิจารณาเพิ่มภาษีหัวมันสดเห็นว่าภายใต้พระราชกฤษฎีกา 122
กำหนดภาษีส่งออกอยู่ร้อยละ 0                              

         อย่างไรก็ตามกระทรวงคาดว่าแนวโน้มความต้องการมันเส้นสำหรับผลิต อี10 ของโลกยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรมีส่งเสริมการส่งออกต่อไป  การเพิ่มภาษีส่งออกอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังคงยากจน ส่วนการลดภาษีนำเข้าหัวมันสด กระทรวงฯเห็นว่าภาษีนำเข้าร้อยละ 3เป็นระดับที่เหมาะสมในการปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภายในประเทศแล้ว

วัน เดือน ปี : 29 กันยายน 2560
แหล่งที่มา: Viet Nam News 
http://vietnamnews.vn/economy

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น