Language :
EMK-C-02

จ.ยโสธร เปิดงานวัน “ป่าติ้วโมเดล ประชารัฐ พัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่” เพื่อถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลังอินทรีย์ ปี 2560/2561

จังหวัดยโสธร เปิดงาน “ป่าติ้วโมเดล ประชารัฐ พัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่” เพื่อถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลังอินทรีย์ ปี 2560/2561 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอกว่า 350 คน

วันนี้ (20 มี.ค. 61) นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายบุญธรรม ศรีหล้า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และนายกังสดาล สวัสดิชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมเปิดงาน “ป่าติ้วโมเดล ประชารัฐ พัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่” เพื่อถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลังอินทรีย์ ปี2560/2561 สู่เกษตรกร ณ ลานรับซื้อมันฯ สาขาป่าติ้ว ของโรงงานอุบลเกษตรพลังงาน บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล บ้านกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อถ่ายทอดความรู้มันสำปะหลังอินทรีย์ ปี 2560/2561 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว โดยมีนายเดชพนต์ เลิศสวุรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล เครือข่ายเกษตรกรมันอินทรีย์ 3 อำเภอกว่า 300 คน

ภายหลังประธานกล่าวเปิดงานได้ลั่นฆ้องชัยเปิดเป็นทางการ จากนั้นได้นำคณะผู้บริหารและเกษตรกรจะเข้าร่วมชมนิทรรศการ ส่วนเกษตรกรได้แบ่งกลุ่มเข้าร่วมหาความรู้ในฐานการเรียนรู้ “ป่าติ้วโมเดล” จำนวน 8 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรและบริษัท อุบลไบโอเอทานอล , ฐานที่ 2 ฐานเทคโนโลยีการเกษตร พันธุ์มันสำปะหลังและการดูแลรักษา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา , ฐานที่ 3 การอารักขาพืช การรักขาพืชระบบ Bio Control จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา , ฐานที่ 4 ฐานการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศและการผลิตปุ๋ยหมักแบบกลับกอง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรและสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ฐานที่ 5 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ฐานที่ 6 เครื่องจักรกลและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ฐานที่ 7 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และการยกร่อง โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และฐานที่ 8 การรับซื้อมันสำปะหลังอินทรีย์ โดยกลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล อีกด้วย

ที่มา : สวท.ยโสธร (20 มี.ค. 2561)

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6103200010009

 
 

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น