Language :
EMK-C-02

เฝ้าระวังเข้มโรค‘พุ่มแจ้-ใบด่าง’ สกัดถล่มไร่มันสำปะหลัง-เริ่มพบแล้วหลายจังหวัด

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพุ่มแจ้และโรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม และได้ดำเนินการเฝ้าระวังในประเทศไทย

ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบโรคใบด่าง แต่มีการตรวจพบโรคพุ่มแจ้ที่บริเวณชายแดนไทย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ต้องสงสัยในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เบื้องต้นพบมันสำปะหลังแสดงอาการคล้ายโรคพุ่มแจ้ในหลายจังหวัด และพบค่อนข้างมากใน จ.กำแพงเพชร สระแก้ว ชลบุรี และ มุกดาหาร จึงเร่งส่งตัวอย่างมันสำปะหลังให้กรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคพุ่มแจ้หรือไม่ ขณะเดียวกัน ยังได้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 56 จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

นายประสงค์กล่าวต่อว่า โรคพุ่มแจ้ เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา มีลักษณะอาการคล้ายกับการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง คือ ใบยอดมันสำปะหลังจะหงิกงอ แคระแกร็น และแตกเป็นฝอยค่อนข้างมาก แต่หากสังเกตยอดที่แสดงอาการจะไม่พบตัวเพลี้ยแป้ง โดยโรคพุ่มแจ้มีเพลี้ยจักจั่นเป็นแมลงพาหะนำโรค สามารถเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนโรคใบด่างมันสำปะหลัง ต้นมันสำปะหลังจะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่จะด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถสังเกตอาการของโรค โดยในแปลงที่พบอาการคล้ายโรคพุ่มแจ้ แนะนำให้เกษตรกรขุดต้นมันสำปะหลังไปเผาทำลายนอกแปลง และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่ให้เก็บต้นมันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไปเพื่อตัดวงจรระบาด รวมทั้งให้เกษตรกรหาท่อนพันธุ์ปลอดโรคจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้ โดยขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอ/จังหวัด อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการคัดเลือก และเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ด้วย

สิ่งสำคัญในการป้องกันกำจัดโรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่างมันสำปะหลัง คือ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรคพุ่มแจ้ เช่น สาบม่วง หญ้าตีนตุ๊กแก หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น ละหุ่ง สบู่ดำ ยาสูบ และพืชอาศัยของแมลงพาหะ เช่น มันฝรั่งกะเพรา โหระพา พริก ในพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลัง  

ที่มา : แนวหน้า (19 เมษายน 2561)

http://www.naewna.com/local/333676

 

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น