Language :
EMK-C-02

เกษตรจังหวัดแพร่ แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เนื่องจากขณะนี้กำลังมีการระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้ามาในประเทศไทย

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ(Bemisia tabaci) เป็นพาหะนำโรค โดยลักษณะอาการของมันสำปะหลังที่เกิดโรคจะมีใบด่าง เหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลืองลำต้นแคระแกรน ผลผลิตเสียหาย 80 – 100% ซึ่งขณะนี้กำลังมีการระบาดอยู่ในจังหวัดรัตนะคีรี ประเทศกัมพูชา แต่ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยแต่อย่างใด

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังติดตามสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังและสำรวจพื้นที่ปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเชื้อดังกล่าวอาจระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้ 2 ทาง คือ ติดมากับท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังที่ลักลอบนำเข้า และติดมากับแมลงหวี่ขาวที่อยู่อาศัยในพืช ต่างๆ เช่น มะเขือเปราะ โหระพา กะเพรา พริก พืชตระกูลถั่ว ฯลฯ

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบพืชนำเข้า ควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ลักลอบนำเข้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิ่มการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายแดน ได้แก่ จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

 

หากเกษตรกรพบต้นมันสำปะหลังที่มีอาการผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โทร. 054 – 511 214 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา

บรรณาธิการ : รติพร บุญคง

หน่วยงาน : สวท.แพร่   วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 อ่านข่าวต่อที่ http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=180705140455

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น