Language :
EMK-C-02

ดัชนีราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

สศก.เผยดัชนีราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตรเม.ย.ปรับขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลรายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น

   วันนี้ (5 มิ.ย. 60) นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนเมษายน 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น 2.75% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เมษายน 2559) โดยสินค้าที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นยางเข้าสู่ช่วงผลัดใบทำให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลง, ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง, กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย    

   สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากเกษตรกร ขุดหัวมันค่อนข้างมาก เพื่อเตรียมปลูกมันสำปะหลังรอบต่อไป ประกอบกับราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ผู้นำเข้าจากประเทศจีนชะลอการรับซื้อ, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น, ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงลดลง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา    

  เทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ภาพรวมดัชนีราคาลดลง 1.63% สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปยางขั้นต้นชะลอการซื้อยางก่อนถึงช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและบางพื้นที่มีสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ไก่เนื้อ เจริญเติบโตช้า ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง    

 สำหรับในเดือนพฤษภาคม 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม     เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ้น 27.44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เมษายน 2559) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน    เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีผลผลิตลดลง 16.38% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    

 ส่วนในพฤษภาคม 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และทุเรียน    

   ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนเมษายน 2560 เพิ่มขึ้น 30.94% จากเดือนเมษายน 2559 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.75 และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.44 ส่วนเดือนพฤษภาคม 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาที่ยังคงขยายตัว  

 

ที่มา : TNN24 (5 มิ.ย. 60)

http://www.tnnthailand.com

แสดงความคิดเห็น

 
แสดงความคิดเห็น