Language :
EMK-C-04

กฎระเบียบมาตรฐานสินค้า

ท่านสามารถดาวน์โหลด 

 

กฏระเบียบมาตรฐานสินค้า

 

ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ไฟล์แนบเพิ่มติม
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานมันเส้นสะอาด
ประกาศกระทรวง เรื่อง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กำหนด (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่เขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสำหรับส่งไปต่างประเทศ
ประกาศสำนักมาตรฐาน กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2556
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออกนอกราชอาณาจักร ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า และปริมาณส
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
12