Language :
EMK-C-04

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งออก

ท่านสามารถดาวน์โหลด 

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

 

ไฟล์แนบเพิ่มติม
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขอและการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับแป้งมันสําปะหลังที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป สําหรับปี 2558 พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังออกไปนอกราชอาณาจักร สําหรับปี 2558 พ.ศ.2557
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังสําหรับการขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปี 2558 พ.ศ.2557