Language :
EMK-C-04

อุตสาหกรรมใหม่

เอทานอล

เอทานอล(Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจำพวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง โดยเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน มีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบประเภทแป้ง หรือน้ำตาล นอกจากนี้ยังสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบประเภทที่มีเซลลูโลสได้ด้วย

ข้อดีในการใช้มันสำปะหลังผลิตเอทานอล

  1. ปริมาณมันสำปะหลังมีมาก และสามารถใช้ได้ทั้งในรูปหัวมันสดและมันเส้น
  2. การใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบสามารถเก็บสต็อกได้ง่าย และเก็บไว้ใช้ได้ตลอดปี ค่าขนส่งต่ำ เพราะความชื้นต่ำกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น
  3. แป้งในมันสำปะหลังเป็นแป้งอ่อนที่ย่อยง่าย จึงเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลน้อยกว่าการย่อยแป้งจากข้าวโพด ซึ่งเป็นแป้งแข็งย่อยได้ยากกว่า
  4. กากที่เหลือจากการผลิตสามารถนำไปเข้าสู่ระบบผลิตแก๊สชีวภาพได้ ส่วนกากที่เหลือหลังผ่านบ่อแก๊สแล้ว สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ หรือใช้เป็นปุ๋ยกับพืชได้

พลาสติกชีวภาพ 

พลาสติกชีวภาพ(Bioplastics) เป็นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากพืช เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรืออ้อย โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นพลาสติกชีวภาพชนิด พอลิแลคติคแอซิด (Polylactic acid, PLA) มีคุณสมบัติในการสลายตัวได้ในธรรมชาติ ทำให้เกิดความสมคุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสนใจในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ ประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก จึงมีโอกาสในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics Hub) อย่างครบวงจรในอนาคต

สารดูดน้ำ

สารดูดน้ำที่ผลิตจากมันสำปะหลัง  ได้แก่  โพลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก (High-water absorbing polymer, HWAR)   เป็นโพลิเมอร์ที่สามารถดูดซึมของเหลว เช่น น้ำสารละลายอิเลกโทไรด์ หรืออของเหลวในร่างกายมนุษย์ได้ตั้งแต่ 15 เท่า ถึงหลายร้อยเท่าของน้ำหนักตนเอง

การใช้งานของโพลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากมีหลายด้าน เช่น ใช้งานด้านอนามัยทางการแพทย์ ปริมาณที่ใช้มากที่สุดได้แก่ ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อดูดซึมของเหลวภายในร่างกายจากการขับถ่ายที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ้าอนามัยสตรีและแผ่นดูดซับที่ใช้ในโรงพยาบาล ส่วนการใช้ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ใช้ในด้านการเกษตรทั้งในพืชไร่และพืชสวนเพื่อปรับสภาพดินให้อุ้มน้ำ ได้มากขึ้น

ใช้ทางอุตสาหกรรม เช่น สารข้นสำหรับหมึกสกรีนระบบน้ำ วัสดุดูดน้ำออกจากเชื้อเพลิง ง วัสดุป้องกันน้ำสำหรับสายเคเบิ้ลใต้ดิน และการใช้งานด้านอื่นๆ เช่น ของเหลวที่ใช้ป้องกันไฟป่า กระดาษบุผนังสำหรับควบคุมความชื้น แผ่นเย็นสำหรับลดไข้

ไซโคลเดกซ์ทริน   

ไซโคลเดกซ์ทริน (Cyclodextrin, CD) เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ที่สามารถเปลี่ยนสับสเตรทแป้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ไซโคลเดกซ์ทริน มีประโยชน์ในการรักษาสภาพรส กลิ่น สี ลดการระเหย เพิ่มความเสถียรและเพิ่มการละลายของสารบางชนิด ตลอดจนใช้ในการกำจัดสารที่ไม่ต้องการออกจากระบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มากมายหลายชนิดและคาดว่าจะมีการใช้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น