Language :
EMK-C-04

เครื่่องปลูก และเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

     

    เครื่องปลูก และเครื่ิองเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

 

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ       รศ.วิชา  หมั่นการ

หน่วยงาน                  ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ผู้สนับสนุน                 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

                                    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมเกษตร และอาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันได้มีการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและค่าจ้างแรงงานสูงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรในการผลิตพืชออกสู่ตลาตทำให้การผลิตใต้นทุนสูงและมีปริมาณจำกัดเกษตรไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและเพิ่มพื้นที่การผลิตได้อย่างยิ่งการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรซึ่งมีต้นทุนสูงและไม่มีแรงงานช่วยในการเพาะปลูกเกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไถ่เตรียมดิน ค่าใช้จ่ายในการยกร่องปลูกค่าใช้จ่ายในการตัดท่อนพันธุ์ และปักท่อนพันธุ์ลงบนสันยกร่องปลูก ซึ่งร่วมค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 2,000 – 2,500 บาท/ไร่ และใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมงต่อไร่  ปัญหาการเพาะปลูกมันสำประหลังเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังที่ภาครัฐต้องทำการแก้ไขให้กับเกษตรกร  การที่จะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นนั้นคือการลดต้นทุนการผลิตลงให้ได้ซึ่งค่าใช่จ่ายในการยกร่องปลูก และค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกสามารถทำให้ลดลงได้ ด้วยการนำเครื่องปลูกมันสำประหลังเข้ามาใช้

 

หลักการทำงานของเครื่องปลูกมันสำปะหลัง

         เครื่องเพาะปลูกจะทำการยกร่อง มีระยะระหว่างร่องสูงประมาณ 120 ซม. ใช้คนงานทำประมาณ 3 คนโดยหนึ่งคนจะเป็นคนขับรถแทรกเตอร์ อีก 2 คนจะทำงานกับเครื่องเพาะปลูกโดยหนึ่งคนจะทำหน้าที่ในการป้อนท่อนมันสำประหลังเข้าเตรื่องตัดท่อนพันธุ์เพื่อตัดท่อนพันธุ์ให้เป็นท่อนๆยาวท่อนละประมาณ 25 ซม. และอีกคนจะทำหน้าที่ในการจับท่อนพันธุ์ป้อนเข้าโซ่ลำเลียงจับท่อนพันธุ์เข้าสู่เกลียวลำเลียง เพื่อพยุงท่อนพันธุ์ให้ตั่งตรงอยู่ในดิน ชุดจานกลบดินท่อนพันธุ์ 1 คู่ สำหลับกลบโคลนท่อนมันสำปะหลังจากท่อส่งปักลงไปแล้วป้องกันมันสำปะหลังล้ม และกลบดินที่ป้องกันให้น้ำไว้ที่ก้นร่องระเหยออกไปและ แท็คน้ำขนาด1,000ลิตรที่ติดตั่งไว้ด้านหน้าของรถแทรกเตอร์สำหลับการให้น้ำขณะปลูกมันสำปะหลัง

ประสิทธิภาพของเครื่องปลูกมัน

                เครื่องปลูกมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นการปักท่อนพันธุ์ตั่งได้เฉลี่ย 92.70% มีความลึกของการปักลงในดินเฉลี่ย 20.08 ซม. ระยะห่างระหว่างท่อนพันธุ์เฉลี่ย126.2 ซม. ความสูงของร่องที่ยกเฉลี่ยเท่ากับ 40 ซม. เครื่องปลูกมันสำปะหลังมีอัตราการทำงานโดยการปลูกเฉลี่ย 0.73 ไร่/ชม. มีอัตราการสิ้นเปลืองของรถแทรกเตอร์โดยเฉลี่ย 3.2 ลิตร/ไร่ ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องปลูกมันสำประหลังแบบได้ประเมินราคาเครื่องปลูกมันสำปะหลังไว้ที่100,000บาท/เครื่อง เครื่องปลูกมันสำประหลังมีค่าใช้จ่ายในการทำงานเท่ากับ 345.58 บาท/ไร่  

 

 


 

 

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

แบบดึงถอนหัวมันสำปะหลังขึ้นมาจากดิน

 

คณะผู้ดำเนินโครงการ     หัวหน้าโครงการ  รศ.วิชา  หมั่นทำการ

นิสิตผู้ร่วมโครงการ          1.นายศาศวัต  รัตนศรีเมธา

                                            2.นางสาว มันสวี  สุธิวงษ์ 

                    หน่วงงานรับผิดชอบ  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

                  เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำประหลังใช้วิธีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขึ้นมาจากพื้นดินโดยวิธีการถอนต้นขึ้นมาทำให้การจัดการกับหัวมันสำประหลังได้ง่าย,รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการขุด เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังต้นแบบมีวิธีการ ทำงานและส่วนประกอบต่างๆดังนี้   การติดตั่งเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำประหลังเข้ากับส่วนของตัวรถแทร็กเตอร์ใช้แบบชุดยึด3จุด(Three point hitch) โซ่ลำเลียงจำนวน 1 คู่, ที่ติดครีมเหล็กสำหรับดึงหัวมันสำประหลังยาว 2.5 เมตร  วางเอียงทำมุม45องศากับแนวระดับ โดยใช้โซ่ลำเลียงมีความเร็วประมาณ 0.58เมตร/วินาที, หัวแชะทำให้ดินแตกออกจากหัวมันสำปะหลังมีหน้ากว้าง 80 ซม.  สามารถแซะดินได้ลึก 40-50 ซม.  เมื่อต้นมันสำประหลังถูกดึงขึ้นมาได้ได้ถูกลำเลียงโดยโซ่ลำเลียงแล้วมันสำปะหลังได้ถูกปล่อยออกไปวางข้างๆพ้นแนวทางการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ในเที่ยวต่อไป หรืออาจลำเลียงลงบนรถบรรทุกที่วิ่งขนานข้ากันไปกับเตรื่องเก็บเกี่ยวมันสำประหลัง