Language :
EMK-C-04

มันเส้นสะอาด

มันเส้นสะอาด -----  ราคาดี มีประโยชน์กว่าที่คุณคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ความเป็นมา

         มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ซึ่งในแต่ละปีที่สามารถนำเข้าเงินตราจากต่างประเทศมากกว่าปีละกว่า80,000ล้านบาท และมีความเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรกว่า5แสนครัวเรือน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกจำนวนมากที่ผ่านมาการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และที่สำคัญประเทศผู้นำเข้าได้นำมาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยประสบปัญหา และได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเสถียรภาพของราคาหัวมันสดและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่กำกับดูแลการนำเข้าส่งออกสินค้ามันสำปะหลัง จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนโดยได้ริเริ่ม“โครงการมันเส้นสะอาด”ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังให้มีคุณภาพดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

        2. เพื่อขยายตลาดการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้กว้างขวาง ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

        3. เพื่อเพิ่มมูลค่ารวมทั้งยกระดับราคามันสำปะหลัง

        4. เพื่อรองรับมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามระบบ   GMP และHACCPของประเทศผู้นำเข้า

ข้อดีของมันเส้นสะอาด

        1. มันเส้นสะอาด เปอร์เซ็นต?เชื้อแป้งสูงอัตราแปรสภาพดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกอุตสาหกรรม

        2. เป?นมิตรกับสิ่งแวดล?อม (Green Product)

        3. ลดการสูญเสียน้ำหนักระหว?างการขนย?าย

        4. ลดการสึกหรอของเครื่องจักร

วิธีการผลิตมันเส้นสะอาด

      ขั้นที่ 1. คัดสรรมันสำปะหลังพันธุ์ดีในไร่

      ขั้นที่ 2. เลือกหัวมันสดที่ไม่มีเหงา หรือมีดินทรายปนน้อยที่สุด

      ขั้นที่ 3. ร่อนเอาผิวนอก ดิน/ทรายออก

      ขั้นที่ 4. หั่นเป็นชิ้น

      ขั้นที่ 5. ผึ่งแดด3-4แดด

      ขั้นที่ 6. จะได้มันสะอาด(ความชื้นไม่เกิน13%)

มาตรฐาน

มันเส้นสะอาด(แนะนำ)

มันเส้นทั่วไป(บังคับ)

1. เชื้อแป้งไม่น้อยกว่า70%โดยน้ำหนัก(ตามวิธีPolarimetric ของEU) หรือไม่น้อยกว่า75%โดยน้ำหนัก(ตามวิธี NFE)

1. เชื้อแป้งไม่น้อยกว่า65%โดยน้ำหนัก(ตามวิธีPolarimetric ของEU)

2. เยื่อใยไม่เกิน4%โดยน้ำหนัก

2. เยื่อใยไม่เกิน5%โดยน้ำหนัก

3. ความชื้นไม่เกิน13%โดยน้ำหนัก

3. ความชื้นไม่เกิน14%โดยน้ำหนัก

4. ไม่มีวัตถุเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำปะหลังตามสภาพปกติไม่เกิน2%โดยน้ำหนัก

4. ไม่มีวัตถุเจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันสำปะหลังตามสภาพปกติไม่เกิน3%โดยน้ำหนัก

5. ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ

  6. ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา

  7. ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่

 

ข้อดีของการใช้มันสำปะหลังในอาหารสัตว์

          1. แป้งมันสำปะหลังเป็นแป้งอ่อนดูดซับน้ำได้ดี ทำให้เอนไซม์ในทางเดินอาหารย่อยแป้งได้เร็ว ความเครียดของสัตว์จะลดลง

           2. ปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราน้อยมาก และไม่เกิดผลเสียต่อสัตว์

           3. ทำให้สัตว์ทนทานต่อโรค จึงใช้ยาปฏิชีวนะน้อยลงในการเลี้ยงสัตว์

           4. ลดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

           5. ทดแทนธัญพืชอื่นได้เต็มที่ในสูตรอาหารสัตว์

           6. สามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากมันสำปะหลังมีราคาถูกกว่าธัญพืชอื่น

การดำเนินโครงการ

กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการมันเส้นสะอาดและเชื่อมโยง การซื้อ-ขายฯ มันเส้นสะอาด ระหว่างกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนี้

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังโดยการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ

           1.1. กำหนดมาตรฐานมันเส้นสะอาด และพิจารณาทะเบียนผู้ประกอบการลานมันที่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน

           1.2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสาธิตวิธีการผลิตมันเส้นสะอาดให้แก่ผู้ประกอบการลานมัน และเกษตรกร

           1.3. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลของสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ https://tapioca.dft.go.th เพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายมันเส้นสะอาด

2. แนวทางการส่งเสริมตลาดมันเส้นสะอาด

           2.1. เชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิ คลัสเตอร์เกษตรกร/ลานมัน ผู้ประกอบการที่ใช้มันเส้นสะอาดเป็นวัตถุดิบ เช่นโรงงานผู้ผลิตเอทานอลอุตสาหกรรมอาหารสัตว์/ผู้เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมกรดมะนาวเป็นต้น

           2.2. เชิญผู้ซื้อ/ผู้ใช้ในประเทศ และต่างประเทศมาเยี่ยมชมการผลิตมันเส้นสะอาด และเจรจาซื้อขาย

           2.3. จัดคูหาแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

           2.4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จุดเด่นของมันเส้นสะอาดให้กับผู้ซื้อ/ผู้ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบได้รับทราบ

 

กลุ่มผู้ใช้มันเส้นสะอาด

 1) กลุ่มโรงงานผู้ผลิตเอทานอล

 2) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์/ผู้เลี้ยงสัตว์

 3) อุตสาหกรรมกรดมะนาว